kmzg pano

Stowarzyszenie BEST PROEKO działa od 2002 roku na rzecz zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju teraźniejszych i przyszłych pokoleń, kultywowania tradycyjnych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego ziem górskich, zachowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego wsi karpackiej. Działa lokalnie i w koalicjach krajowych oraz międzynarodowych chroniących polską wieś wolną od GMO, wytwarzającą najlepszą polską zdrową żywność i oferującą atrakcyjny produkt turystyki wiejskiej – gospodarstwa eko i agro turystyczne. Edukacja, integracja i budowa więzi społecznych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej, propagowanie ekonomii społecznej i encykliki „Laudato si” Papieża Franciszka na temat troski o wspólny dom, odbudowę prawidłowych relacji miasto – wieś, udział w procesie tworzenia prawa, w Sejmie RP w konsultacjach społecznych ustaw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, jakości żywienia i zdrowia Polaków, praca u podstaw, innowacyjność – przyjęcie w gospodarstwach BEST PROEKO Polityki Środowiskowej Czystszej Produkcji, zarządzania środowiskiem naturalnym poprzez minimalizację negatywnego oddziaływania, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i wdrażania tradycyjnych i zarazem nowoczesnych, najlepszych dostępnych technologii to codzienność członków i aktywistów BEST PROEKO.

W 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu obchodziła jubileusz 135-lecia powstania, jest jedną z najstarszych jednostek działających w Polsce i najstarszą OSP na Podhalu. Jednostka OSP Nowy Targ realizuje swoje działania w obszarze rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających intelektualnemu, sportowemu i osobowościowemu rozwojowi swoich członków poprzez realizację szkoleń, kursów, ćwiczeń, zawodów sportowo – pożarniczych. Promuje swoją pracę i osiągnięcia poprzez wydawanie kronik w formie książkowej  i rozpowszechnianie własnych kalendarzy. Kroniki OSP były wielokrotnie wyróżniane w ogólnopolskim Konkursie Kronik Strażackich. Straż upowszechnia ideę i tradycje Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez utrzymywanie i eksponowanie w izbie tradycji i pamięci wielu zabytkowych eksponatów. Jednostka organizuje i realizuje ratownictwo i ochronę ludności, niesie pomoc ofiarom pożarów, wypadków, miejscowych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych, zabezpiecza porządek i bezpieczeństwo publiczne, promuje i organizuje wolontariat, prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Jednostka OSP Nowy Targ często bierze udział w imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta Nowy Targ oraz inne organizacje pozarządowe i instytucje. Od roku 1998 Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Targ jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Fundacja rozpoczęła działalność w 2013 roku. Od początku aktywnie włączyła się życie branży

turystycznej w regionie. Od 2013 r. Fundacja Volens prowadzi 3 Bros' Hostel- obiekt, który staje się

mekką dla podróżników. blogerów podróżniczych oraz szeroko rozumianych turystów aktywnych.

Dzięki działalności Fundacji już czterokrotnie w naszym regionie gościli blogerzy podróżniczy.

Fundacja zrealizowała kilka projektów z zakresu promocji i turystyki, m. in.: VISEGRAD HOTELS -

projekt sieciujący hostele z miast nie będących głównymi destynacjami turystycznymi w krajach grupy

wyszehradzkiej; #CIESZYNLOVE - projekt medialny, haszta gpromujący wydarzenia kulturalne w

Cieszynie. Fundacja ponadto aktywnie wspiera oddolne inicjatywy kulturalne organizacji

pozarządovnych Sląska Cieszyńskiego jak również wspiera młodych artystów poprzez promowanie ich

talentów (np. organizując wystaw w prowadzonej przez Fundację Galerii czy organizując koncerty

muzyczne). Fundacja zaprasza również na darmowe noclegi artystów ulicznych co urozmaica życie

kulturalne regionu, sprawiając, iż staje się on jeszcze atrakcyjniejszy w oczach turystów.

Fundacja aktywnie współpracuj ę z samorządami powiatu cieszyńskiego, proponując nowe formy

współpracy w obszarze turystyki i promocji regionu. W roku 2016 Fundacja została, na wniosek

Powiatu Cieszyńskie go, odznaczona Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za działalność w

zakresie turystyki.