kmzg pano

Józef Suchoń ur. 06.03.1941 r. Pochodzi z Jeleśni. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej, tam też uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Pracował w górnictwie jako sztygar, a następnie 27 lat w Politechnice Śląskiej jako pracownik naukowy. Od 1994 do 2010 roku zarządzał Rybnicką Fabryką Maszyn „RYFAMA” jako prezes i dyrektor. W dorobku ma 3 monografie dotyczące maszyn górniczych, ponad sto publikacji, wiele ekspertyz, opinii, patentów, za co uzyskał: stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa III Stopnia, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę Zasłużonego Racjonalizatora. Przez całe życie był ściśle związany uczuciowo z Żywiecczyzną, zwłaszcza z rejonem Jeleśni w której się wychował i ukochał te tereny. Dla zachowania piękna, bogactwa kultury, ciekawej historii podjął szereg prac na rzecz swej małej ojczyzny. Ma w dorobku dwa wydania monografii „Jeleśnia i okolice. Zarys dziejów”. Monografia ta opisuje dzieje, kulturę Jeleśni. Jest bogato ilustrowana. Brał udział w pracach projektowo-organizacyjnych związanych z ufundowaniem pomnika przez jego brata Jana, poświęconego lotnikom amerykańskim, zestrzelonym w roku 1944 nad Jeleśnią. Brał udział w realizacji projektu „Jeleśnia w sepii i w kolorze”. Jest założycielem i prezesem Koła w Jeleśni Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Współpracuje z Oficyną Wydawniczą „Wierchy” i Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

W ratownictwie górskim od 1986 roku, a od 1997 roku pełni funkcję naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR. Posiada najwyższy w ratownictwie górskim stopień kwalifikacji - starszego instruktora ratownictwa górskiego. Kieruje służbą górską podczas wielu akcji i wypraw ratunkowych, reprezentuje od 1994 r. polski GOPR w międzynarodowej organizacji ratownictwa IKAR-CISA, brał udział w misjach zagranicznych niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym, uczestniczył podczas akcji niesienia pomocy ofiarom powodzi, szkoli młodych ratowników i reprezentuje beskidzki GOPR na forum zarządu głównego GOPR w Zakopanem, a za działalność ratowniczą i społeczną wielokrotnie nagradzany i wyróżniana, w tym dwukrotnie "Medalem za Ofiarność i Odwagę" oraz "Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski". Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi z dużym zaangażowaniem, działania profilaktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa w górach, pracując z dziećmi i młodzieżą. Grupa Beskidzka pod kierownictwem Jerzego Siodłak, stała się wiodącą jednostką ratownictwa górskiego w Polsce, udzielają rocznie pomocy w okołu 2000 wypadków, skracając do minimum czasy od wezwania do udzielenia pomocy w terenie górskim. Jest orędownikiem współpracy z innymi służbami oraz samorządami w zakresie bezpieczeństwa w górach, będąc zawsze otwartym na podejmowanie dodatkowych zadań, celem pomocy ludziom w górach.

Urszula Nowogórska jest z pochodzenia Laszką, urodziła się w Limanowej, mieszka w Świdniku. Od lat związana jest z samorządem. W 2006 r. została po raz pierwszy wybrana do Sejmiku Województwa Małopolskiego, a w 2010 r. została pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącej SWM. Od 2014 r. ponownie piastuje urząd przewodniczącej. W pracy radnej wspiera inicjatywy związane z Ziemiami Górskimi, są wśród nich m.in. międzynarodowy Wyścig Górski Limanowa-Przełęcz pod Ostrą, Halowy Turniej Piłki Nożnej Żak Cup w Limanowej, czy Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin. Te i wiele innych wydarzeń Pani Przewodnicząca otoczyła patronatem honorowym i wsparła rzeczowo. Zaangażowała się też w pomoc seniorom, m.in. Starosądeckiemu UTW i najmłodszym, patronuje Uniwersytetowi Dziecięcemu w Starym Sączu, doprowadziła do posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej sejmiku w Placówce Opiekuńczej w Żmiącej, co otworzyło szeroką dyskusję o regionalnej polityce w ramach wspierania rodzicielstwa zastępczego. W swojej pracy zawodowej w Urzędzie Gminy Limanowa U. Nowogórska z wielkim profesjonalizmem zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych oraz realizacją inwestycji. Działa również społecznie w wielu organizacjach, w tym LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska", OSP, a przez lata była kierownikiem Zespołu Regionalnego "Przyszowianie". Jej aktywność i zaangażowanie godne są docenienia.