kmzg pano

REGULAMIN  KONKURSU

„OSOBOWOŚĆ ZIEM GÓRSKICH”

1.      Organizacja Konkursu

1.1.   Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”, warunki zgłaszania kandydatów oraz sposób wyłonienia i nagradzania laureatów w Konkursie, zwanym dalej „Konkursem”.

1.2.   Organizatorem Konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000234690, zwany dalej „Organizatorem”.

1.3.   Konkurs stanowi zapewnienie trwałości zrealizowanych projektów
pn. „Rozszerzenie współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich i Klastra Liptov oraz firm, samorządów i organizacji pozarządowych – wspólny rozwój i promocja marek produktów oraz usług z pogranicza polsko-słowackiego” oraz „Polsko-słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich” współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85 % w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10 %.

1.4.   Partnerem Słowackim w realizacji Konkursu jest Stowarzyszenie Klaster Liptov - združenie cestovného ruchu z siedzibą Štúrova 1989/41,
031 42 Liptovský Mikuláš, Slovensko.

1.5.   Konkurs organizowany jest jeden raz w roku.

1.6.   Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.      Cel Konkursu

2.1.   Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych oraz w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju regionów górskich polskich i słowackich.

3.      Kategorie Konkursowe

3.1.   Nagrody w Konkursie przyznawane są w następujących kategoriach:

a)      Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich – (zatrudnia do 10 osób),

b)      Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich – (zatrudnia od 11 do 50 osób),

c)      Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich – (zatrudnia od 51 osób)

d)     Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich,

e)      Dziennikarz Ziem Górskich,

f)       Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich,

g)      Osobowość Ziem Górskich,

h)      Sportowiec Ziem Górskich,

i)        Ambasador Ziem Górskich.

 

3.2.   Organizator ma prawo do zmiany kategorii konkursowych wskazanych
w pkt. 3.1. lit. a) - i).

 

4.      Zgłoszenia  Kandydatów do Konkursu

4.1.   Do Konkursu, w jednej z kategorii określonych w pkt. 3.1. lit. a) - h) Regulaminu, mogą być zgłaszane osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa lub marki produktów/usług z terenu pogranicza Polski lub Słowacji, które w wybitnym stopniu przyczyniły się do rozwoju regionów górskich polskich lub słowackich.

4.2.   Dotychczasowi Laureaci Konkursu nie mogą być ponownie zgłaszani do wzięcia udziału w Konkursie.

4.3.   Zgłoszenia Kandydatów do Konkursu mogą dokonać podmioty posiadające siedzibę na terenie Polski lub Słowacji, w tym:

a)      samorządy gospodarcze,

b)      stowarzyszenia i fundacje,

c)      prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego,

d)     organizacje samorządowe,

e)      placówki kulturalne i oświatowe,

f)       media,

zwane dalej „Zgłaszającym”.

4.4.   Zgłoszenia Kandydatów do Konkursu może dokonać również osoba fizyczna (Polak lub Słowak), zwana dalej „Zgłaszającym”, pod warunkiem zebrania pod Formularzem co najmniej 10 podpisów osób pełnoletnich, posiadających stałe zameldowanie na terenie ziem górskich polskich lub słowackich, udzielających poparcia zgłaszanemu Kandydatowi.

4.5.   Zgłoszenia Kandydatów do Konkursu w poszczególnych kategoriach konkursowych należy dokonać na właściwych formularzach, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zwanych dalej „Formularzem”, dostępnych w wersji polskiej i słowackiej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.koalicja.zywiec.pl.

4.6.   Zgłoszenie Kandydata do Konkursu wymaga uzyskania przez Zgłaszającego pisemnej zgody Kandydata:

a)      na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

b)      na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922)

4.7.   W przypadku kategorii Ambasador Ziem Górskich, wymienionej w pkt. 3.1. lit. i) Regulaminu, Zarząd Stowarzyszenia Koalicji Marek Ziem Górskich  z siedzibą w Żywcu indywidualnie zgłasza Kandydata/Kandydatów do dnia 19 maja 2017 roku  i przyznaje tytuł/tytuły w trakcie Gali Finałowej Konkursu.

5.      Formularze Zgłoszeniowe

5.1.   Formularze zgłoszeniowe są dostępne w polskiej i słowackiej wersji językowej na stronie internetowej www.koalicja.zywiec.pl.

5.2.   Formularz ma zostać wypełniony w języku polskim lub słowackim.

5.3.   W Formularzu należy podać przede wszystkim:

a)      imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy Kandydata,

b)      imię, nazwisko, telefon kontaktowy Zgłaszającego i jego adres zamieszkania lub firmy Zgłaszającego oraz adres jego siedziby,

c)      krótkie przedstawienie sylwetki, działalności i wybitnych osiągnięć Kandydata
wraz z uzasadnieniem kandydatury o objętości maksymalnie ½ strony A4, (Times New Roman, czcionka 12).

5.4.   Do Formularza należy dołączyć 4 zdjęcia, przesłane pocztą elektroniczną, związane z Kandydatem i jego działalnością, w formacie jpg. o odpowiedniej rozdzielczości,            w celu ich wykorzystania w prezentacji multimedialnej przedstawianej podczas Uroczystej Gali Finałowej. W nazwie każdego pliku jpg. zawierającego zdjęcie należy uwzględnić miejsce i czas wykonania zdjęcia.

5.5.   Materiały potwierdzające osiągnięcia Kandydata, załączone do Formularza przez Zgłaszającego nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystywane tylko do potrzeb przeprowadzenia Konkursu, o którym mowa w pkt. 1.1 niniejszego regulaminu.

5.6.   Formularz (wypełniony elektronicznie w wersji edytowalnej oraz w wersji PDF. zawierającej skan Formularza z podpisami Kandydata i Zgłaszającego) wraz z 4 zdjęciami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  a także przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej (zdjęcia jedynie w formie elektronicznej) na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2017 r. W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Stowarzyszenia, tj. do 3 kwietnia 2017 r.

5.7.   Formularze nie spełniające wymagań formalnych, nieczytelne, niekompletne bądź wysłane po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone przez Organizatora
i nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

5.8.   Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia Formularza
bez podania przyczyny.

6.      Kapituła Konkursu

6.1.   Laureatów Konkursu wybiera w Konkursie polsko-słowacka Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich, zwana dalej „Kapitułą”.

6.2.   W uzasadnionych przypadkach Kapituła może wykreślić daną kategorię Konkursu, zmienić jej nazwę lub ustanowić nowe kategorie, jak również przyznać własne nagrody specjalne.

7.      Rozstrzygnięcie Konkursu

7.1.   Konkurs składa się z trzech etapów:

a)      zgłaszanie Kandydatów w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 roku i ich nominacja przez Kapitułę w terminie do dnia 12 kwietnia 2017 roku

b)      głosowanie internetowe na Nominowanych w terminie od dnia 19 kwietnia 2017 r.
do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59 oraz głosowanie Laureatów poprzednich edycji Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” na tegorocznych Nominowanych

c)      wybór przez Kapitułę Laureatów Konkursu w terminie do dnia 19 maja 2017 roku  i ich nagrodzenie podczas Uroczystej Gali Finałowej w dniu 3 czerwca 2017 roku.

7.2.   W pierwszym etapie Konkursu Kapituła dokonuje weryfikacji nadesłanych Formularzy. Trzech Kandydatów w każdej kategorii określonych w pkt. 3.1. lit. a) - h) Regulaminu Konkursu, którzy otrzymali najwięcej głosów od członków Kapituły, otrzymuje  nominacje i automatycznie przechodzi do drugiego etapu Konkursu („Nominowani”).

7.3.   W drugim etapie Konkursu imiona i nazwiska Nominowanych zostają zamieszczone na stronie internetowej www.koalicja.zywiec.pl  i pozostają na niej przez okres 9 dni od dnia opublikowania, celem przeprowadzenia głosowania internetowego we wskazanym okresie przez dowolne osoby z Polski i Słowacji odwiedzające stronę internetową i zainteresowane Konkursem. Internauci mogą oddać swój głos na jednego Nominowanego w każdej kategorii, zgodnie z instrukcją głosowania zamieszczoną na stronie www.koalicja.zywiec.pl.

7.4.   W trzecim etapie Konkursu, po zakończeniu oddawania głosów w Internecie, Kapituła spośród Nominowanych dokonuje wyboru Laureatów zwykłą większością głosów. Nominowanemu z każdej kategorii, który otrzymał najwięcej głosów  w Internecie, Kapituła przyzna jeden dodatkowy głos przy wyborze Laureatów. Kolejny dodatkowy głos przy wyborze Laureatów przyznają Laureaci poprzednich edycji Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”.

7.5.   W przypadku, gdy dwóch lub trzech Nominowanych otrzyma taką samą liczbę głosów, decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły.

7.6.   Ogłoszenie wyników Konkursu następuje podczas Uroczystej Gali Finałowej organizowanej w dniu 3 czerwca 2017 roku w Żywcu.

8.      Nagrody

8.1.   Nominowani we wszystkich kategoriach otrzymują pamiątkowe dyplomy.

8.2.   Laureaci Konkursu otrzymują następujące tytuły w kategoriach określonych w pkt 3.1 lit. a) - i) Regulaminu, tj.:

a)      Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich,

b)      Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich,

c)      Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich,

d)     Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich,

e)      Dziennikarz Ziem Górskich,

f)       Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich,

g)      Osobowość Ziem Górskich,

h)      Sportowiec Ziem Górskich,

i)        Ambasador Ziem Górskich.

 

8.3.   Laureaci Konkursu otrzymują również oficjalne statuetki Konkursu oraz dyplomy.

8.4.   Laureatom Konkursu przysługuje prawo posługiwania się otrzymanym tytułem
we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych.

9.      Postanowienia końcowe

9.1.   W przypadku zmian danych, o których mowa w pkt. 5.3., podanych
w Formularzu, Zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.

9.2.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub otrzymane po terminie Formularze do Konkursu.

9.3.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej www.koalicja.zywiec.pl.

9.4.   Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych.

9.5.   Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej w języku polskim i słowackim na stronie internetowej pod adresem www.koalicja.zywiec.pl.

9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę i firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w ramach przeprowadzanego Konkursu.

9.7.   Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Organizator.

9.8.   Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną
w zakresie realizacji Konkursu.

9.9.   Wszelkie spory mogące powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

9.10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.